Kontakt


SCHAAF CHINA

SCHAAF (Taicang) Co. Ltd.

萨尔福超高压液压技术
(太仓)有限公司


中国江苏省太仓市娄江北路 8 号.
邮编:215400

电话:

+86 (0)512 -81 60 80 60

传真:

+86 (0)512 -81 60 80 61

写邮件:

info@schaaf.cn


萨尔福德国总部

萨尔福德国总部 German
SCHAAF GmbH & Co. KG


 
各部门联系人

 
各部门联系人

     
不同语种的联系人

       

International

其它国家代理商

Informationen
索取资料

E-Mail

写邮件 SSV-Vordruck

螺栓咨询表
• Inquiry forms
• Checklists


   
     


zurück zur Homepage